Zkrácená pracovní doba

Vážení spolupracovníci kolegové a kolegyně, s nelibostí Vám jsme nuceni oznámit, že po několika jednáních s vedením firmy jsme se dohodli na zkrácené pracovní době, v důsledku překážky na straně zaměstnavatele.

Situace je momentálně taková, že vedení firmy, nás požádalo o zavedení takovéhoto opatření v důsledku nedostatečného objemu zakázek, ze kterého pramení, že po dobu několika budoucích měsíců není schopno přidělovat práci v rozsahu celého pracovního týdne, tedy 5 pracovních dní. A to způsobem že tato doba se zkracuje na 4 pracovní dny v týdnu (páteční směna zrušena)

Toto opatření má zcela jasně specifikované pravidla pro zavedení napříč každým konkrétním oddělením a není tak zcela možné přesně stanovit podmínky pro jednotlivce v rámci obecného sdělení.

Obecně se stanovuje datum platnosti od 1.7.2019 a to na dobu 5 měsíců to je 31.12.2019, kdy bude situace opětovně přehodnocována a dále specifikována pro další období. V den kdy bude vyhlášena překážka na straně zaměstnavatele bude po shodě s odborovou organizací každému zaměstnanci, kterého se to bude týkat náležet kompenzace ve výši 70% jeho mzdy.

Bohužel v tuto chvíli není možné říct jak se situace bude nadále vyvíjet, nebo jak dlouze by mohlo toto opatření platit.

Doufáme ve zlepšení a situace a v její otočení tak aby všichni naši pracovníci mohli opětovně pracovat v plném rozsahu jak jim ukládají pracovní smlouvy

Oficiální sdělení


Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací dle § 209 odst 2 zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o částečné nezaměstnanosti

uzavřená mezi:

Walter s.r.o.

se sídlem Blanenská 1289/119, 664 34 Kuřim

IČ: 610 60 003

zastoupená jednateli společnosti: p. Gerhard Riester a p. Yu Zhai

(dále jako zaměstnavatel)

a

Odborový svaz KOVO

Se sídlem: nám W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

IČ: 492 76 832

Zastoupený pověřeným zástupcem: Mgr. Jiřím Grimem

 (dále jako odborová organizace)

Zaměstnavatel eviduje dočasné omezení odbytu svých výrobků a s ohledem na to nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel ve snaze předejít snižování počtu pracovních míst projednal stávající situaci s odborovou organizací; zaměstnavatel a odborová organizace uzavřeli následující dohodu ve smyslu ust. § 209 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:

  1. Zaměstnavatel z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebude zaměstnancům přidělovat práci každý pracovní pátek v kalendářním měsíci; tento rozsah překážek v práci dle ust. § 209 odst. 1 zák. práce (dále jen „překážka v práci“) byl mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací sjednán jako nejvyšší možný. Smluvní strany se dohodly, že toto ujednání se nevztahuje na pátky v průběhu plánované celozávodní dovolené v červenci a srpnu 2019, tj. od 29.7. do 9.8.2019 včetně, kdy zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
  • Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům dotčeným překážkou v práci náhradu mzdy. Náhrada mzdy činí dle dohody smluvních stran 70 % průměrného výdělku dotčeného zaměstnance.
  • Zaměstnavatel je dle svých provozních potřeb oprávněn zvolit jedno či více oddělení svého závodu, jehož se překážka v práci bude týkat. Plán oddělení, jejichž zaměstnanci budou dotčeni překážkou v práci, zaměstnavatel vydá vždy na kalendářní měsíc, a to nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. Plán na období bezprostředně následující po podpisu této dohody zaměstnavatel vydá do tří dnů od jejího podpisu.
  • Rozsah překážky v práci dle čl. 1. této dohody může být změněn na základě písemného vyjádření obou smluvních stran.
  • Tato dohoda byla uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.
  • Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  • Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.