Zkrácená pracovní doba

Vážení spolupracovníci kolegové a kolegyně, s nelibostí Vám jsme nuceni oznámit, že po několika jednáních s vedením firmy jsme se dohodli na zkrácené pracovní době, v důsledku překážky na straně zaměstnavatele.

Situace je momentálně taková, že vedení firmy, nás požádalo o zavedení takovéhoto opatření v důsledku nedostatečného objemu zakázek, ze kterého pramení, že po dobu několika budoucích měsíců není schopno přidělovat práci v rozsahu celého pracovního týdne, tedy 5 pracovních dní. A to způsobem že tato doba se zkracuje na 4 pracovní dny v týdnu (páteční směna zrušena)

Toto opatření má zcela jasně specifikované pravidla pro zavedení napříč každým konkrétním oddělením a není tak zcela možné přesně stanovit podmínky pro jednotlivce v rámci obecného sdělení.

Obecně se stanovuje datum platnosti od 1.7.2019 a to na dobu 5 měsíců to je 31.12.2019, kdy bude situace opětovně přehodnocována a dále specifikována pro další období. V den kdy bude vyhlášena překážka na straně zaměstnavatele bude po shodě s odborovou organizací každému zaměstnanci, kterého se to bude týkat náležet kompenzace ve výši 70% jeho mzdy.

Bohužel v tuto chvíli není možné říct jak se situace bude nadále vyvíjet, nebo jak dlouze by mohlo toto opatření platit.

Doufáme ve zlepšení a situace a v její otočení tak aby všichni naši pracovníci mohli opětovně pracovat v plném rozsahu jak jim ukládají pracovní smlouvy

Oficiální sdělení


Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací dle § 209 odst 2 zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o částečné nezaměstnanosti

uzavřená mezi:

Walter s.r.o.

se sídlem Blanenská 1289/119, 664 34 Kuřim

IČ: 610 60 003

zastoupená jednateli společnosti: p. Gerhard Riester a p. Yu Zhai

(dále jako zaměstnavatel)

a

Odborový svaz KOVO

Se sídlem: nám W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

IČ: 492 76 832

Zastoupený pověřeným zástupcem: Mgr. Jiřím Grimem

 (dále jako odborová organizace)

Zaměstnavatel eviduje dočasné omezení odbytu svých výrobků a s ohledem na to nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel ve snaze předejít snižování počtu pracovních míst projednal stávající situaci s odborovou organizací; zaměstnavatel a odborová organizace uzavřeli následující dohodu ve smyslu ust. § 209 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:

 1. Zaměstnavatel z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebude zaměstnancům přidělovat práci každý pracovní pátek v kalendářním měsíci; tento rozsah překážek v práci dle ust. § 209 odst. 1 zák. práce (dále jen „překážka v práci“) byl mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací sjednán jako nejvyšší možný. Smluvní strany se dohodly, že toto ujednání se nevztahuje na pátky v průběhu plánované celozávodní dovolené v červenci a srpnu 2019, tj. od 29.7. do 9.8.2019 včetně, kdy zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům dotčeným překážkou v práci náhradu mzdy. Náhrada mzdy činí dle dohody smluvních stran 70 % průměrného výdělku dotčeného zaměstnance.
 • Zaměstnavatel je dle svých provozních potřeb oprávněn zvolit jedno či více oddělení svého závodu, jehož se překážka v práci bude týkat. Plán oddělení, jejichž zaměstnanci budou dotčeni překážkou v práci, zaměstnavatel vydá vždy na kalendářní měsíc, a to nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. Plán na období bezprostředně následující po podpisu této dohody zaměstnavatel vydá do tří dnů od jejího podpisu.
 • Rozsah překážky v práci dle čl. 1. této dohody může být změněn na základě písemného vyjádření obou smluvních stran.
 • Tato dohoda byla uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.
 • Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 • Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Problematika nepodložených informací a jejich šíření. Aneb prosím, nešiřte drby!

Tak, jak jste byli ve většině případů, některým ze zástupců OS KOVO informováni k tomuto tématu, i přesto si dovolujeme opětovně na celý kolektiv apelovat.

Prosíme, aby kdokoliv, kdo by měl tu možnost a tzv. zaslechl informaci, která pojednává o konkrétním dění ve zdejším závodě a nejednalo se o informaci, která by pocházela přímo od vedoucího pracovníka (přímý nadřízený), kohokoliv z vedení nebo od zástupců OS KOVO, aby takovou informaci zbytečně nešířil mezi svými kolegy a nevytvářel tak naprosto zbytečně mnohým svým spolupracovníkům stres a nevedlo to ještě k dalšímu překroucení skutečnosti oproti realitě.

Zpravidla tyto informace mají totožné rysy a to, že se zpráva jeví jako naprostá novinka a většinou má šokující, senzační nebo těžko uvěřitelný charakter. Bohužel přesně toto je tím, co jí drží v myslích lidí a nutí je samotné k jejímu dalšímu šíření.

Takovéto poplašné zprávy se opravdu málokdy zakládají na pravdě a ve většině případů, byly po jejich zjištění a oznámení u vedení společnosti označeny za nepravdivé nebo nepřesné do té míry, že se ani jedna jejich část nedala brát za pravdivou.

Prosíme všechny, kdo by jakkoliv mohl zamezit šíření podobných věcí, aby tak učinil, nebo se minimálně sám za sebe zasadil o další šíření. Nejen členové výboru, ale i vedení společnosti Vám za to bude vděčné a určitě si spousta vašich kolegů, kterým se tak desinformace nedostane na mysl, oddychne.

Děkujeme.

Zástupci zaměstnanců za OS KOVO ve Walter Kuřim.

Aktualizovaná verze kalkulačky pro rok 2019

Aktualizace z důvodu průměrného 5% navýšení mzdy.

výpočet
Kalkulačka mzdy

Dovolili jsme si pro Vás vypracovat jednoduchý kalkulátor, který Vám oznámí jaká je vaše mzda oproti průměrné mzdě ve zdejší firmě.

výpočet
Tato kalkulačka vznikla v souvislosti se mzdovým vývojem, který jsme od vedení společnosti dle našeho názoru neobdrželi.

Namísto toho jsme dostali tyto informace:


v souladu se Zákoníkem práce § 287 / 1a, posílám přehled o vývoji mezd ve Waltru s.r.o.

U všech zaměstnanců, tj. jednotlivých profesních skupin zastoupených ve firmě, došlo k vývoji mezd následujícím způsobem:

 • 2017 paušální navýšení základních mezd 2 x, a to ve výši 2,8 % od 1.1.2017 a o další 4 % od 1.5.2017
 • 2018 navýšení základních mezd v průměru o 5 % od 1.1.2018

Směnování

Plán rozvržení směn 2019
1 směnný 2 směnný 12 H směny Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba

Dle ustanovení § 217 odst. 1 zákoníku práce platí, že dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v zákoníku práce není stanoveno jinak.

Rozvrh čerpání dovolené (dle dřívejší právní úpravy tzv. plán dovolených) je dokument, podle kterého zaměstnavatel pokud možno určuje zaměstnanci dovolenou, přičemž přihlíží ke svým provozním potřebám a oprávněným zájmům zaměstnance.

Konkrétní dobu čerpání dovolené určuje příslušný vedoucí zaměstnanec prostřednictvím elektronického systému ANET. V té souvislosti není vyloučeno, že dovolená nebude zaměstnanci určena v termínu, předpokládaném v rozvrhu čerpání dovolené, stejně jako je možné, že mu bude (zpravidla na základě jeho žádosti) učena v termínu, s nímž rozvrh čerpání dovolené nepočítá.

Veškeré individuální žádosti lze zadávat skrze elektronický systém ANET, tak jako tomu bylo v předešlém roce. Doporučujeme aby zaměstnanci, kteří mají zájem o dovolené v jiném termínu a znají přesné datum, aby o ni žádali co nejdříve je to možné, žádostem na poslední chvíli nemusí být vyhověno.

Kolektivní vyjednávání díl třetí.

Obdrželi jsme od vedení společnosti protinávrh, který byl na posledním jednání přislíben.

Aby bylo lépe patrné, kde a jak se tento návrh liší od návrhu OS KOVO, vytvořili jsme soubor, kde jsou patrné změny.

(červeně jsou zobrazovány texty, které byly odebírány. Zeleně jsou potom texty které byly přidávány.)

Kolektivní vyjednávání díl druhý.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

a to druhého kola kolektivního vyjednávání o podnikové kolektivní smlouvě na rok 2019 (PKS 2019), ze dne 30.11.2018 mezi společností Walter s.r.o., IČ: 61060003, jako zaměstnavatelem a odborovou organizací OS KOVO (dále jen OO). Přítomni: – Walter s.r.o.: Y. Zhai, L. Randáčková, M. Urban, K. Hálová (zápis), E. Krahulcová (překlad) – OS KOVO: L. Tesař, F. Šmarda, J. Grim, F. Kocáb Průběh jednání:

 1. Zahájení – prohlášení OS KOVO, že si firmy váží, chtějí firmu budovat, jsou seznámeni s tím, že na rok 2019 bude méně zakázek a nechtějí, aby došlo k propouštění zaměstnanců.
 2. Walter má za to, že spolupráce s OS KOVO může fungovat i bez uzavření kolektivní smlouvy v rámci právních norem a vzájemných dohod.
 3. Walter sděluje, že řada zaměstnanců nesouhlasí s postoji OS KOVO, Walter musí dbát na spokojenost všech zaměstnanců.
 4. OS KOVO sděluje, že informuje o jednáních všechny zaměstnance, a to prostřednictvím nástěnky a webových stránek, případně obchází jednotlivá oddělení. Podivují se nad tím, že by někdo mohl být nespokojený s kolektivní smlouvou, když se všichni mohli vyjádřit. Benefity ani navýšení mzdy nemůže nikdo odmítat. KS stanoví minimální nároky zaměstnanců, každý si sám pro sebe může vyjednat se zaměstnavatelem podmínky lepší. OS KOVO očekává diskusi o jednotlivých bodech smlouvy.
 5. Následovala diskuse o principu zvyšování mezd ve Walteru. Walter i OS KOVO souhlasí, že pokud vzniknou jakékoliv nejasnosti či problémy, ev. nespokojenosti zaměstnanců se způsobem odměňování, budou se řešit ihned.
 6. Pokud jde pouze o jednání o zvyšování mezd na rok 2019, má Walter za to, že není nutné uzavírat kolektivní smlouvu. V předloženém návrhu KS není stanoveno dostatečné protiplnění ze strany OS KOVO. Walter sděluje, že KS v navrženém znění nechce podepsat, protože návrh je jednostranný a proto navrhuje, že je možné uzavřít smlouvu o společném fungování obou stran bez uvedení konkrétních benefitů, konkrétních čísel, to znamená rámcovou dohodou o společném fungování. Walter sděluje, že i bez KS hodlá v roce 2019 zvyšovat mzdy a vyplácet bonusy, případně další sociální plnění jako tomu bylo doposud.
 7. OS KOVO požaduje zakotvení benefitů do KS nebo rámcové dohody, aby měli zaměstnanci jistotu, že je obdrží za každých okolností. Teprve v letech poklesu zakázek by mohly strany jednat o snížení počtu benefitů a jejich výše.
 8. Pro Walter znamená fixace podmínek v KS krok zpět a nutnost jednat o všech bonusech od nuly.
 9. OS KOVO požaduje písemný protinávrh, Walter sděluje, že je schopen připravit návrh rámcové smlouvy do 7.12.2018.
 10. Závěrem – organizační záležitosti.

Kuřimi dne 30.11.2018


 V reakci na bod číslo 3.

Rozhodli jsme se po dohodě s vedením na průzkumu mezi zamestnanci, který bude formou dotazníku, kde se bude moct každý svobodně a anonymně vyjádřit zda souhlasí nebo nesouhlasí s postoji OS KOVO, tak jak je formulovalo v návrhu kolektivní smlouvy. Tento dotazník bude dostupný pod tímto odkazem nebo svůj hlas bude možné odevzdat u jakéhokoliv člena výboru, ideálně ve svém pracovním volnu.

Zdravotní odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, chtějí o 10 % vyšší platy

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se rozhodl vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak chtějí zatlačit na premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dodržel původní slib a zvýšil od počátku příštího roku platy pro všechny zaměstnance nemocnic a dalších zdravotnických zařízení o deset procent. Babiš tvrdí, že platy navýšil, ale všem 10 procent navíc dávat nebude. S tím souhlasí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vedení odborů rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti již 14. srpna, od dneška pak tento stav platí. Odbory to oznámily veřejnosti na tiskové konferenci a prostřednictvím otevřeného dopisu i předsedovi vlády. Dali mu čas do 15. října. Pokud nesplní podmínky, odbory vyhlásí skutečnou stávku.

„Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vás žádá o dodržení vašeho původního slibu a o zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2019 o 10 procent pro všechny zaměstnance v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních,“ stojí v otevřeném dopisu.

Babiš však situaci vidí jinak. Tvrdí, že vláda sliby splnila nadstandardně. „V posledních čtyřech letech vzrostly platy ve zdravotnictví o více než 30 %. A nárůst bude pokračovat i v příštím roce. Do českého zdravotnictví půjde rekordních 320 miliard korun. To je o 20 miliard víc než letos a z toho 13 miliard dostanou jen nemocnice. Tento objem peněz umožňuje navýšení platů všem zdravotníkům, a to až o 10 %. Odměňování však bude cílené tam, kde je to nejvíce potřeba,“ reagoval pro iDNES.cz premiér na otevřený dopis.

Připomněl především příplatky za směnný provoz. „Protože nejpalčivější situace je u sester ve směnném provozu, zvyšujeme jim příplatek za směnnost o pět tisíc korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst 15 %. Platy tedy rozhodně porostou všem a nebude se jednat o malé částky. Požadavek odborů je tak již pouhá demagogie a jde proti samotným zaměstnancům,“ uvedl.

Odboráři uvedli, že si zvláštního příplatku za práci ve směnách cení, chtějí však, aby byl o stejnou částku navýšen i plat všem profesím nelékařských zdravotních pracovníků, včetně zdravotních sester pracujících na záchranných službách a v zařízení sociálních služeb.

Podle Babiše by však plošné navýšení rozhodně nevyřešilo personální krizi ve zdravotnictví. „Pouze prohloubí rozdíly mezi nízko příjmovými a vysoko příjmovými skupinami zdravotníků,“ tvrdí.

Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek – vývoj v čase. (17. 8....

Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek – vývoj v čase. (17. 8. 2018)

Odměňování lékařů a zubních lékařů: vývoj v čase. (17. 8. 2018)

Odměňování lékařů a zubních lékařů – vývoj v čase. (17. 8. 2018)

S tím souhlasí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ani ten nechce plošně navyšovat peníze, protože v každé nemocnici je jiná situace. Nemocnice dostávají peníze podle odvedené péče, proto ministerstvo nechce přijímat nějaká jednotná opatření. Naopak chce, aby se sami zaměstnavatelé rozhodli, komu plat zvýší a o jakou částku.

„Odbory musí jednat s nemocnicemi a zaměstnavateli a vyjednat si podmínky. Oni možná z pohodlnosti vyhlašují stávkovou pohotovost,“ dodal Vojtěch.

Kromě stávkové pohotovosti chtějí odbory také apelovat na lékaře, zdravotní sestry, laboranty, sanitáře a další personál, aby dodržovali zákoník práce a dodržovali pouze zákonem dané pracovní podmínky.

Se stávkovou pohotovostí nesouhlasí například Koalice soukromých lékařů, která sdružuje 20 tisíc lékařů v ambulancích, a Sdružení soukromých gynekologů. „Odmítáme snahu zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2019 a vyzýváme předsedu vlády a ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehli,“ napsali soukromí lékaři v prohlášení.

Některé nemocnice nenavyšují

Předsedkyně zdravotních odborů Dagmar Žitníková připomněla, že již v roce 2016 jim vláda Bohuslava Sobotky slíbila, že v následujících třech letech bude každý rok navýšen plat zdravotních pracovníků o deset procent. „Zavázali se, že jestli bude kdokoli z nich ve vládě, tak to skokové navýšení proběhne,“ uvedla Žitníková s tím, že na schůzce byli přítomni všichni tehdejší koaliční partneři – tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

„Chceme, aby zaměstnanci v nemocnicích měli adekvátní odměnu za práci a měli adekvátní pracovní podmínky,“ uvedla Žitníková, podle níž se nevhodné podmínky mohou promítnout i do péče o pacienty. Dodala, že stávkovou pohotovost vyhlásili, protože toto nebylo možné premiérovi vysvětlit.

Babiš se podle nich necítí slibem vázán a podle informací od zaměstnavatelů ve zdravotnictví podle něj „není žádný větší problém“. Zaměstnavatelé si prý sami chtějí udržet zaměstnance, a tak by jim oni měli platy zvýšit.

K tomu však dle odborů nedochází. Některé nemocnice nezvyšují platy sestrám, pokud jim navýšení nepřijde v rámci úhradové vyhlášky. Problémy jsou především v akciových společnostech. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch to však není pravda a nemocnice platy zvyšují.

Desetiprocentní růst platů všech veřejných zaměstnanců požaduje zejména Českomoravská konfederace odborových svazů. Její požadavky podporuje i vládní ČSSD, kritizují ho naopak podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.

Odbory chtějí víc peněz i pro veřejnou správu

Vláda navrhuje šestiprocentní nárůst částky na platy ve veřejné sféře, navýšení by ale nebylo rovnoměrné. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci.

Vláda chce projednat navýšení platů ve veřejné sféře do konce září, kdy musí návrh na hospodaření v příštím roce odevzdat Sněmovně.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260 000 lidí, v sociálních službách kolem 100 000. Nejvíce, asi 80 000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36 000 korun, v nestátní 24 200 korun.

Ve veřejných službách a správě loni pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Odboráři v Jihlavě vyhráli

Déle než pět měsíců trvala stávková pohotovost v jihlavské firmě Automotive Lighting. Tamní odborová organizace Odborového svazu KOVO (OS KOVO) ji vyhlásila 5. května letošního roku kvůli obstrukcím a neochotě managementu přistoupit na podmínky odborů a podepsat kolektivní smlouvu. Ve středu 10. října konečně jihlavští kováci dosáhli svého a vedení přistoupilo na jejich požadavky.

Jihlavský podnik zaměstnává přibližně 2 500 lidí, přičemž členy Odborového svazu KOVO je přibližně 750 zaměstnanců firmy. „Po dlouhém a těžkém vyjednávání byla podepsána kolektivní smlouva ve společnosti Automotive Ligthing v Jihlavě. Zaručuje nárůst mezd v roce 2019 o 9 % a v roce 2020 rovněž o 9 %. Gratuluji odborovým vyjednavačům přímo z firmy a děkuji mým spolupracovníkům na Regionálním pracovišti v Jihlavě, kteří k tomuto úspěchu výrazně přispěli. Poděkování odešleme i spolupracujícím odborářům z naší centrály v Ženevě. Naplňujeme heslo ČMKOS „Konec levné práce v ČR“,“ komentoval vývoj v jihlavském podniku předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

Nová kolektivní smlouva zaměstnancům garantuje:

 • Platnost 2 roky
 • Plošné navýšení mzdy v roce 2019 o +9 %
 • Plošné navýšení mzdy v roce 2020 o +9 %
 • Vyplacení podpisového bonusu ve výši 100 % WCM bonusu 2017
 • Termín výplaty listopad 2018 (říjnová výplata)
 • WCM bonus nadále zrušen
 • Mzdový předpis je součástí nové kolektivní smlouvy
 • Stávající výhody zůstávají
 • ZO OS KOVO ALCZ má nově uvolněnou funkci předsedy
 • Seniorita

Společnost se zabývá výrobou světlometů pro přední světové automobilky, mimo jiné například BMW. Automotive Lighting Jihlava byla v ČR založena v roce 1997, původně pod firmou Bosch. V roce 1999 vstoupila do firmy společnost Magneti Marelli, která je součástí koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a od roku 2003 je jejím výhradním vlastníkem.