Zkrácená pracovní doba

Vážení spolupracovníci kolegové a kolegyně, s nelibostí Vám jsme nuceni oznámit, že po několika jednáních s vedením firmy jsme se dohodli na zkrácené pracovní době, v důsledku překážky na straně zaměstnavatele.

Situace je momentálně taková, že vedení firmy, nás požádalo o zavedení takovéhoto opatření v důsledku nedostatečného objemu zakázek, ze kterého pramení, že po dobu několika budoucích měsíců není schopno přidělovat práci v rozsahu celého pracovního týdne, tedy 5 pracovních dní. A to způsobem že tato doba se zkracuje na 4 pracovní dny v týdnu (páteční směna zrušena)

Toto opatření má zcela jasně specifikované pravidla pro zavedení napříč každým konkrétním oddělením a není tak zcela možné přesně stanovit podmínky pro jednotlivce v rámci obecného sdělení.

Obecně se stanovuje datum platnosti od 1.7.2019 a to na dobu 5 měsíců to je 31.12.2019, kdy bude situace opětovně přehodnocována a dále specifikována pro další období. V den kdy bude vyhlášena překážka na straně zaměstnavatele bude po shodě s odborovou organizací každému zaměstnanci, kterého se to bude týkat náležet kompenzace ve výši 70% jeho mzdy.

Bohužel v tuto chvíli není možné říct jak se situace bude nadále vyvíjet, nebo jak dlouze by mohlo toto opatření platit.

Doufáme ve zlepšení a situace a v její otočení tak aby všichni naši pracovníci mohli opětovně pracovat v plném rozsahu jak jim ukládají pracovní smlouvy

Oficiální sdělení


Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací dle § 209 odst 2 zákona č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, o částečné nezaměstnanosti

uzavřená mezi:

Walter s.r.o.

se sídlem Blanenská 1289/119, 664 34 Kuřim

IČ: 610 60 003

zastoupená jednateli společnosti: p. Gerhard Riester a p. Yu Zhai

(dále jako zaměstnavatel)

a

Odborový svaz KOVO

Se sídlem: nám W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

IČ: 492 76 832

Zastoupený pověřeným zástupcem: Mgr. Jiřím Grimem

 (dále jako odborová organizace)

Zaměstnavatel eviduje dočasné omezení odbytu svých výrobků a s ohledem na to nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel ve snaze předejít snižování počtu pracovních míst projednal stávající situaci s odborovou organizací; zaměstnavatel a odborová organizace uzavřeli následující dohodu ve smyslu ust. § 209 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:

 1. Zaměstnavatel z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebude zaměstnancům přidělovat práci každý pracovní pátek v kalendářním měsíci; tento rozsah překážek v práci dle ust. § 209 odst. 1 zák. práce (dále jen „překážka v práci“) byl mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací sjednán jako nejvyšší možný. Smluvní strany se dohodly, že toto ujednání se nevztahuje na pátky v průběhu plánované celozávodní dovolené v červenci a srpnu 2019, tj. od 29.7. do 9.8.2019 včetně, kdy zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou.
 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům dotčeným překážkou v práci náhradu mzdy. Náhrada mzdy činí dle dohody smluvních stran 70 % průměrného výdělku dotčeného zaměstnance.
 • Zaměstnavatel je dle svých provozních potřeb oprávněn zvolit jedno či více oddělení svého závodu, jehož se překážka v práci bude týkat. Plán oddělení, jejichž zaměstnanci budou dotčeni překážkou v práci, zaměstnavatel vydá vždy na kalendářní měsíc, a to nejpozději do posledního dne předcházejícího kalendářního měsíce. Plán na období bezprostředně následující po podpisu této dohody zaměstnavatel vydá do tří dnů od jejího podpisu.
 • Rozsah překážky v práci dle čl. 1. této dohody může být změněn na základě písemného vyjádření obou smluvních stran.
 • Tato dohoda byla uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.
 • Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 • Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Problematika nepodložených informací a jejich šíření. Aneb prosím, nešiřte drby!

Tak, jak jste byli ve většině případů, některým ze zástupců OS KOVO informováni k tomuto tématu, i přesto si dovolujeme opětovně na celý kolektiv apelovat.

Prosíme, aby kdokoliv, kdo by měl tu možnost a tzv. zaslechl informaci, která pojednává o konkrétním dění ve zdejším závodě a nejednalo se o informaci, která by pocházela přímo od vedoucího pracovníka (přímý nadřízený), kohokoliv z vedení nebo od zástupců OS KOVO, aby takovou informaci zbytečně nešířil mezi svými kolegy a nevytvářel tak naprosto zbytečně mnohým svým spolupracovníkům stres a nevedlo to ještě k dalšímu překroucení skutečnosti oproti realitě.

Zpravidla tyto informace mají totožné rysy a to, že se zpráva jeví jako naprostá novinka a většinou má šokující, senzační nebo těžko uvěřitelný charakter. Bohužel přesně toto je tím, co jí drží v myslích lidí a nutí je samotné k jejímu dalšímu šíření.

Takovéto poplašné zprávy se opravdu málokdy zakládají na pravdě a ve většině případů, byly po jejich zjištění a oznámení u vedení společnosti označeny za nepravdivé nebo nepřesné do té míry, že se ani jedna jejich část nedala brát za pravdivou.

Prosíme všechny, kdo by jakkoliv mohl zamezit šíření podobných věcí, aby tak učinil, nebo se minimálně sám za sebe zasadil o další šíření. Nejen členové výboru, ale i vedení společnosti Vám za to bude vděčné a určitě si spousta vašich kolegů, kterým se tak desinformace nedostane na mysl, oddychne.

Děkujeme.

Zástupci zaměstnanců za OS KOVO ve Walter Kuřim.

Aktualizovaná verze kalkulačky pro rok 2019

Aktualizace z důvodu průměrného 5% navýšení mzdy.

výpočet
Kalkulačka mzdy

Dovolili jsme si pro Vás vypracovat jednoduchý kalkulátor, který Vám oznámí jaká je vaše mzda oproti průměrné mzdě ve zdejší firmě.

výpočet
Tato kalkulačka vznikla v souvislosti se mzdovým vývojem, který jsme od vedení společnosti dle našeho názoru neobdrželi.

Namísto toho jsme dostali tyto informace:


v souladu se Zákoníkem práce § 287 / 1a, posílám přehled o vývoji mezd ve Waltru s.r.o.

U všech zaměstnanců, tj. jednotlivých profesních skupin zastoupených ve firmě, došlo k vývoji mezd následujícím způsobem:

 • 2017 paušální navýšení základních mezd 2 x, a to ve výši 2,8 % od 1.1.2017 a o další 4 % od 1.5.2017
 • 2018 navýšení základních mezd v průměru o 5 % od 1.1.2018

Zdravotní odbory vyhlásily stávkovou pohotovost, chtějí o 10 % vyšší platy

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče se rozhodl vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak chtějí zatlačit na premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dodržel původní slib a zvýšil od počátku příštího roku platy pro všechny zaměstnance nemocnic a dalších zdravotnických zařízení o deset procent. Babiš tvrdí, že platy navýšil, ale všem 10 procent navíc dávat nebude. S tím souhlasí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Vedení odborů rozhodlo o vyhlášení stávkové pohotovosti již 14. srpna, od dneška pak tento stav platí. Odbory to oznámily veřejnosti na tiskové konferenci a prostřednictvím otevřeného dopisu i předsedovi vlády. Dali mu čas do 15. října. Pokud nesplní podmínky, odbory vyhlásí skutečnou stávku.

„Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vás žádá o dodržení vašeho původního slibu a o zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2019 o 10 procent pro všechny zaměstnance v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních,“ stojí v otevřeném dopisu.

Babiš však situaci vidí jinak. Tvrdí, že vláda sliby splnila nadstandardně. „V posledních čtyřech letech vzrostly platy ve zdravotnictví o více než 30 %. A nárůst bude pokračovat i v příštím roce. Do českého zdravotnictví půjde rekordních 320 miliard korun. To je o 20 miliard víc než letos a z toho 13 miliard dostanou jen nemocnice. Tento objem peněz umožňuje navýšení platů všem zdravotníkům, a to až o 10 %. Odměňování však bude cílené tam, kde je to nejvíce potřeba,“ reagoval pro iDNES.cz premiér na otevřený dopis.

Připomněl především příplatky za směnný provoz. „Protože nejpalčivější situace je u sester ve směnném provozu, zvyšujeme jim příplatek za směnnost o pět tisíc korun měsíčně, což znamenaná meziroční nárůst 15 %. Platy tedy rozhodně porostou všem a nebude se jednat o malé částky. Požadavek odborů je tak již pouhá demagogie a jde proti samotným zaměstnancům,“ uvedl.

Odboráři uvedli, že si zvláštního příplatku za práci ve směnách cení, chtějí však, aby byl o stejnou částku navýšen i plat všem profesím nelékařských zdravotních pracovníků, včetně zdravotních sester pracujících na záchranných službách a v zařízení sociálních služeb.

Podle Babiše by však plošné navýšení rozhodně nevyřešilo personální krizi ve zdravotnictví. „Pouze prohloubí rozdíly mezi nízko příjmovými a vysoko příjmovými skupinami zdravotníků,“ tvrdí.

Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek – vývoj v čase. (17. 8....

Odměňování všeobecných sester a porodních asistentek – vývoj v čase. (17. 8. 2018)

Odměňování lékařů a zubních lékařů: vývoj v čase. (17. 8. 2018)

Odměňování lékařů a zubních lékařů – vývoj v čase. (17. 8. 2018)

S tím souhlasí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ani ten nechce plošně navyšovat peníze, protože v každé nemocnici je jiná situace. Nemocnice dostávají peníze podle odvedené péče, proto ministerstvo nechce přijímat nějaká jednotná opatření. Naopak chce, aby se sami zaměstnavatelé rozhodli, komu plat zvýší a o jakou částku.

„Odbory musí jednat s nemocnicemi a zaměstnavateli a vyjednat si podmínky. Oni možná z pohodlnosti vyhlašují stávkovou pohotovost,“ dodal Vojtěch.

Kromě stávkové pohotovosti chtějí odbory také apelovat na lékaře, zdravotní sestry, laboranty, sanitáře a další personál, aby dodržovali zákoník práce a dodržovali pouze zákonem dané pracovní podmínky.

Se stávkovou pohotovostí nesouhlasí například Koalice soukromých lékařů, která sdružuje 20 tisíc lékařů v ambulancích, a Sdružení soukromých gynekologů. „Odmítáme snahu zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2019 a vyzýváme předsedu vlády a ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehli,“ napsali soukromí lékaři v prohlášení.

Některé nemocnice nenavyšují

Předsedkyně zdravotních odborů Dagmar Žitníková připomněla, že již v roce 2016 jim vláda Bohuslava Sobotky slíbila, že v následujících třech letech bude každý rok navýšen plat zdravotních pracovníků o deset procent. „Zavázali se, že jestli bude kdokoli z nich ve vládě, tak to skokové navýšení proběhne,“ uvedla Žitníková s tím, že na schůzce byli přítomni všichni tehdejší koaliční partneři – tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

„Chceme, aby zaměstnanci v nemocnicích měli adekvátní odměnu za práci a měli adekvátní pracovní podmínky,“ uvedla Žitníková, podle níž se nevhodné podmínky mohou promítnout i do péče o pacienty. Dodala, že stávkovou pohotovost vyhlásili, protože toto nebylo možné premiérovi vysvětlit.

Babiš se podle nich necítí slibem vázán a podle informací od zaměstnavatelů ve zdravotnictví podle něj „není žádný větší problém“. Zaměstnavatelé si prý sami chtějí udržet zaměstnance, a tak by jim oni měli platy zvýšit.

K tomu však dle odborů nedochází. Některé nemocnice nezvyšují platy sestrám, pokud jim navýšení nepřijde v rámci úhradové vyhlášky. Problémy jsou především v akciových společnostech. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěch to však není pravda a nemocnice platy zvyšují.

Desetiprocentní růst platů všech veřejných zaměstnanců požaduje zejména Českomoravská konfederace odborových svazů. Její požadavky podporuje i vládní ČSSD, kritizují ho naopak podnikatelé. Podle nich neodpovídá očekávanému růstu příjmů státu a platy by se měly zvyšovat podle výkonu.

Odbory chtějí víc peněz i pro veřejnou správu

Vláda navrhuje šestiprocentní nárůst částky na platy ve veřejné sféře, navýšení by ale nebylo rovnoměrné. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese, nejnižší dvouprocentní tarifní růst by měli mít policisté či vojáci.

Vláda chce projednat navýšení platů ve veřejné sféře do konce září, kdy musí návrh na hospodaření v příštím roce odevzdat Sněmovně.

Ve zdravotnictví pracuje asi 260 000 lidí, v sociálních službách kolem 100 000. Nejvíce, asi 80 000, je zdravotních sester, jejichž hrubý plat byl loni ve státní sféře byl průměrně 36 000 korun, v nestátní 24 200 korun.

Ve veřejných službách a správě loni pracovalo přes 634 700 zaměstnanců. Průměrný hrubý plat dosáhl 31 968 korun. Polovina pracovníků vydělávala víc než 29 840 korun hrubého. Částky jsou vyšší než v soukromém sektoru.

Odboráři v Jihlavě vyhráli

Déle než pět měsíců trvala stávková pohotovost v jihlavské firmě Automotive Lighting. Tamní odborová organizace Odborového svazu KOVO (OS KOVO) ji vyhlásila 5. května letošního roku kvůli obstrukcím a neochotě managementu přistoupit na podmínky odborů a podepsat kolektivní smlouvu. Ve středu 10. října konečně jihlavští kováci dosáhli svého a vedení přistoupilo na jejich požadavky.

Jihlavský podnik zaměstnává přibližně 2 500 lidí, přičemž členy Odborového svazu KOVO je přibližně 750 zaměstnanců firmy. „Po dlouhém a těžkém vyjednávání byla podepsána kolektivní smlouva ve společnosti Automotive Ligthing v Jihlavě. Zaručuje nárůst mezd v roce 2019 o 9 % a v roce 2020 rovněž o 9 %. Gratuluji odborovým vyjednavačům přímo z firmy a děkuji mým spolupracovníkům na Regionálním pracovišti v Jihlavě, kteří k tomuto úspěchu výrazně přispěli. Poděkování odešleme i spolupracujícím odborářům z naší centrály v Ženevě. Naplňujeme heslo ČMKOS „Konec levné práce v ČR“,“ komentoval vývoj v jihlavském podniku předseda OS KOVO Jaroslav Souček.

Nová kolektivní smlouva zaměstnancům garantuje:

 • Platnost 2 roky
 • Plošné navýšení mzdy v roce 2019 o +9 %
 • Plošné navýšení mzdy v roce 2020 o +9 %
 • Vyplacení podpisového bonusu ve výši 100 % WCM bonusu 2017
 • Termín výplaty listopad 2018 (říjnová výplata)
 • WCM bonus nadále zrušen
 • Mzdový předpis je součástí nové kolektivní smlouvy
 • Stávající výhody zůstávají
 • ZO OS KOVO ALCZ má nově uvolněnou funkci předsedy
 • Seniorita

Společnost se zabývá výrobou světlometů pro přední světové automobilky, mimo jiné například BMW. Automotive Lighting Jihlava byla v ČR založena v roce 1997, původně pod firmou Bosch. V roce 1999 vstoupila do firmy společnost Magneti Marelli, která je součástí koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA), a od roku 2003 je jejím výhradním vlastníkem.

Mzdové náklady v Česku prudce rostou, firmy dusí papírování

Česká republika patří mezi státy s nejrychleji rostoucími mzdovými náklady. Jejich meziroční nárůst dosáhl v druhém čtvrtletí letošního roku 9,3 %, což je šestá nejvyšší hodnota v EU. Mezi státy s nejvyšším nárůstem patří především ty země, které se do EU přidaly po roce 2004.

Data zveřejnil ve svém měsíčníku Český statistický úřad. Náklady zaměstnavatelů na jejich zaměstnance rostou v celé Evropské unii, v průměru o 2,6 procenta. Jednotlivá odvětví se však značně liší – například ve stavebnictví vzrostly náklady o více než 4 %, ve zdravotnictví pak jen o 2,2 %.

„V současné době je mnohem obtížnější sehnat zaměstnance působící ve stavební výrobě i v západní Evropě, včetně pracovní síly, která dosud přicházela pracovat z nových členských zemí,“ sdělil iDNES.cz Michal Diro, mluvčí České hospodářské komory. Proto podle něj rostou mzdové náklady ve stavebnictví tak rychle.

Mezi státy s největším růstem mzdových nákladů patří především země, které se do EU přidaly po roce 2004. „Nové členské země ve střední a východní Evropě při vstupu do EU měly nižší příjmovou a tedy i mzdovou úroveň svých obyvatel,“ řekl Diro. „Mzdová konvergence (srovnávání výše platů, v tomto případě v rámci EU, pozn. red.), to je objektivní průvodní jev,“ dodal.

Nejrychleji rostly mzdové náklady v Rumunsku, Lotyšsku a Maďarsku. Jen tyto tři státy se přehouply přes hranici 10 %.

Grafické znázornění růstu hodinových nákladů na pracovní sílu ve 2. čtvrtletí...

Grafické znázornění růstu hodinových nákladů na pracovní sílu ve 2. čtvrtletí 2018 | foto: Český statistický úřad

Není to jen plat

Mzdové náklady na zaměstnance neznamenají jenom samotnou výplatu. Patří do nich i veškeré další náklady zaměstnavatelů, například sociální a zdravotní pojištění. „Právě pojistné odvody zaměstnavatelů jsou zátěží české ekonomiky,“ tvrdí Diro.

Celkové přímé náklady zaměstnavatele činí 134 % hrubé mzdy zaměstnance, 25 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění. Tomuto číslu se někdy říká také superhrubá mzda, přestože tento název není nikde zákonně zakotven (je stanoven pouze jako metoda výpočtu daně z příjmů fyzické osoby).

Do mzdových nákladů pak v širším slova smyslu můžeme zahrnout i další výdaje zaměstnavatele, jako například cenu školení či mzdové benefity. Kromě nich pak zaměstnavatele samozřejmě finančně zatěžují i další náklady spojené s provozem a práce s administrativou.

„Česká republika patří v Evropě a možná i ve světě mezi země s nejvyšším počtem zákonů na počet obyvatel. Drtivá většina malých a středních českých firem považuje nadbytečnou administrativní zátěž za největší brzdu podnikání,“ zakončil Diro.

TE & WALTER odbory

Na semináři, kterého se účastní zástupci různých firem, kde působí OS KOVO, jsme navodili spolupráci mezi odborovou organizací v TE connectivity Kuřim, kterým jsme dali k dispozici mechaniku zavedenou v rámci Walter Kuřim, kterou je elektronická nástěnka.

Jelikož zřejmě narážejí na podobný problém, jako nastává ve firmě Walter, Kuřim což jsou ztracená data z nástěnky fyzické, nebo to, že nástěnka je umístěna v nevhodném prostředí, kam se nemohou snadno a ve všech možných časech dostat všichni zaměstnanci, bez toho aniž by se museli setkávat s vlastním strachem.

Jsme za vzniklou spolupráci velmi rádi a těžíme z ní spousty materiálů, co se týká informací a mechanik, které pomáhají ve funkci odborové organizace v TE Kuřim.

Děkujeme.

V budoucnu přidáme odkaz na tento web, necháme kolegy z TE Kuřim web v poklidu nejdříve dokončit.